Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Postanowienia ogólne

 1. Stronami Umowy zawieranej za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.maciejbukowski.com są Zamawiający oraz Sprzedawca.
 2. Sprzedawcą jest Bukowscy & Matka Maciej Bukowski z siedzibą w Bydgoszczy, wpisana do CEIDG, posiadająca NIP: 8792529771, REGON: 380211053.
 3. Wszelka korespondencja kierowana przez Użytkownika do Sprzedawcy, powinna być adresowana elektronicznie na adres: sklep@maciejbukowski.com

lub listownie na adres: ul. Władysława Broniewskiego  8, 85-321 Bydgoszcz, skr. poczt. nr 18.

 1.  Wszystkie produkty oferowane przez Sklep są nowe.
 2. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.
 3. Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia produktów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Klientów. Nie wpływa to jednak na właściwość Produktów. 

Płatności

 1. Dostępne są dwie formy płatności:

  1. przelew / przedpłata na konto na rachunek wskazany poniżej:

   21 2030 0045 1130 0000 1093 7320  (BGŻ BNP PARIBAS)
  2. płatność elektroniczna: Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem: BLUE MEDIA S.A. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 6 , 81-718 SOPOT.

   Możliwość płatności kartą możliwa jest dla następujących rodzajów kart:
   - Visa
   - MasterCard
   - Maestro

   Płatności za pośrednictwem Blue Media S.A. możliwe są do zrealizowania za pośrednictwem następujących banków:

 1. Brak podania w tytule przelewu numeru zamówienia może znacznie wydłużyć czas realizacji zamówienia, nie dłużej jednak niż 30 dni.
 2. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Wysyłka

 1. Towar wysyłamy w dni robocze od poniedziałku do piątku przesyłką listową poleconą priorytetową w ciągu 48-72 godzin od zaksięgowania na naszym koncie wpłaty, jeśli zamówiony towar znajduje się w magazynie.
 2. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie poinformujemy Klienta o innym możliwym terminie realizacji zamówienia. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia oraz do zwrotu wpłaconych środków pieniężnych.
 3. Towar wysłany kurierem powinien dotrzeć do Zamawiającego w ciągu 48 godzin od daty wysyłki. Przy powyższym terminie nie uwzględnia się sobót, niedziel oraz dni wolnych.
 4. Zamówienie realizujemy natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na naszym rachunku bankowym, pod warunkiem, że towar znajduje się w magazynie.
 5. Nie będą realizowane zamówienia, w których nie zostały podane wszystkie wymagane dane teleadresowe Zamawiającego lub dane te są nieprawdziwe.

 

Zamówienia

 1. Sklep dokonuje sprzedaży dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, wyłącznie na zamówienia przesłane drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu sklepowego.
 2. Klient chcąc dokonać zamówienia na stronie Sklepu, wybiera określony produkt/produkty poprzez kliknięcie na przycisk „DO KOSZYKA”, a następnie określa sposób dostawy oraz sposób płatności. Po wykonaniu wymienionych czynności potwierdza zamówienia klikając w przycisk „ZAMAWIAM I PŁACĘ”
 3. Potwierdzeniem złożenia zamówienia jest wiadomość elektroniczna przysłana na adres email podany przez Klienta. Klient jest zobowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez dokonanie przelewu na wskazana konto.
 4. Zamówienia, które nie zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sprzedającego, nie będą realizowane.
 5. Klienci są informowani o etapach realizacji zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Wszystkie ceny towarów dostępnych w sklepie wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto zawierającymi podatek VAT, do których należy doliczyć koszt przesyłki.
 8. Koszty przesyłki podawane są każdorazowo w „Koszyku”, a Klient informowany jest o ostatecznym koszcie zamówienia przez jego ostatecznym złożeniem.
 9.  Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczy się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
 • Klient może anulować złożone zamówienie za pomocą poczty elektronicznej. Nie można anulować zamówienia, które zostało już wysłane do Klienta, jednakże to postanowienie nie ogranicza prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.

 

 

 

 

 

 

 

Reklamacje

 1. Każdy towar zakupiony w Sklepie objęty jest rękojmią sprzedawcy i podlega wymianie, jeśli:
  1. Posiada wady (Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili    zawarcia Umowy Sprzedaży);
  2. Jest niezgodny z umową;
  3. Został uszkodzony podczas dostawy.
 2. Reklamowany produkt należy zwrócić na adres :  ul. Władysława Broniewskiego 8, 85-321 Bydgoszcz, skr. poczt. nr 18.
 3. Sklep ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez niego sposób.
 4. Jeśli Sklep nie odniesie się do reklamacji w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, poczytuje  się, że reklamacja została uznana za zasadną.
 5. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za zasadną, reklamowany towar zostanie wymieniony na pozbawiony wad. W przypadku, gdy wymiana nie będzie możliwa, nastąpi zwrot zapłaconej przez Klienta kwoty.
 6. W przypadku uznania reklamacji, koszty wysłania produktu przez Klienta do Sklepu oraz dostarczenie naprawionego produktu z powrotem do Klienta ponosi Sklep.
 7. Dla osoby fizycznej nie będącej konsumentem lub dla osoby prawnej zastosowanie mają przepisy o rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

 

Odstąpienie od umowy

 1.  Każdy towar zakupiony w naszym Sklepie można zwrócić w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia produktu bez podania przyczyny. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy listownie lub za pośrednictwem poczty e-mail. 
 2. Osobie fizycznej nie będącej konsumentem oraz osobom prawnym co do zasady nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.
 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 5. Należy koniecznie dołączyć dowód zakupu np. kopię/oryginał  faktury VAT lub potwierdzenia dokonania płatności),
 6. Zakupiony produkt należy zwrócić na adres : ul. Władysława Broniewskiego 8, 85-321 Bydgoszcz, skr. poczt. nr 18.
 7. Zwracany przez Klienta produkt winien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 8. Zwrot produktu następuje na koszt Klienta.
 9. Zwrot kwoty wynikającej z wartości produktów i kosztów ich wysyłki do Klienta, nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania produktu od Klienta. Przy czym zostanie zwrócony najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru, jaki zostanie określony przez Sprzedawcę. Zwrot pieniędzy nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposoby zwrotu pieniędzy.

 

 

Postanowienia końcowe:

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany będą obowiązywać po 14 dniach od daty opublikowania ich na stronie Sklepu.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu, wprowadzone zmiany widoczne będą na stronie internetowej Sklepu przez 14 dni, a  każdy zarejestrowany Klient zostanie poinformowany przez Sklep poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, o zmianach, które nastąpiły w Regulaminie.
 4.  Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klienta będącego jednocześnie konsumentem i korzystającym ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.
 5. Sklep dąży by spory rozwiązywane w Konsumentem były w pierwszej kolejności w sposób polubowny, w sytuacji gdyby ta forma nie zdała rezultatu, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.
 6. W przypadku sporów między Sklepem, a osobą fizyczną nie będącą konsumentem lub osobą prawną, sądem właściwym miejscowo jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu.
 7. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów